Збільшують вдвічі! Стало відомо кому значно підвищать суму окладу вже в грудні

30

Нояб -0001

Збільшують вдвічі! Стало відомо кому значно підвищать суму окладу вже в грудні

В Статьи

Роз­мір ок­ла­ду стро­ко­ви­ків уже у груд­ні зрос­те з 170 до 450 гри­вень. Про це йдеть­ся у Пос­та­но­ві уря­ду, передає Корупція.Інфо Об этом сообщает fotoinform.in.ua со ссылкой на СМИ.


ЧИТАЙТЕ:
  • Как отличить настоящий алкоголь от подделки
  • Изменения ПДД, с которыми должен ознакомиться каждый украинский водитель
  • В Эстерсунде стартует новый биатлонный сезон


— Спо­чат­ку при­зов­ни­кам, у виг­ля­ді ма­те­рі­аль­но­го за­без­пе­чен­ня, пе­ре­ра­хо­ву­ють 3200 гри­вень. А по­тім, що­мі­ся­ця во­ни от­ри­му­ють дер­жавну до­по­мо­гу. За­раз во­на скла­дає 172 грив­ні, але з 1 груд­ня во­на збіль­шиться до 450 гри­вень. Про­те, на мою дум­ку, сол­да­ти на служ­бі ма­ють усе: від хар­чу­ван­ня та одя­гу — до ме­дич­но­го за­без­пе­чен­ня. То­му ці кош­ти є сво­єрід­ним за­охо­чен­ням, — роз­по­вів вій­сько­вий ко­мі­сар Хмель­ницько­го об­ласно­го вій­сько­во­го ко­мі­са­рі­ату Сер­гій При­сяж­нюк.
До ре­чі, у но­во­му про­ек­ті бюд­же­ту на 2018 рік, який Ка­бі­нет Мі­ніс­трів ух­ва­лив 15 ве­рес­ня й уже нап­ра­вив до пар­ла­мен­ту, пе­ред­ба­ча­єть­ся сут­тє­ве збіль­шен­ня фі­нан­су­ван­ня обо­рон­ної сфе­ри — май­же до 165 міль­яр­дів гри­вень. Як­що вра­ху­ва­ти, що в 2017 ро­ці на пот­ре­би на­ці­ональ­ної без­пе­ки бу­ло ви­ді­ле­но 134,5 міль­яр­дів гри­вень.


Джерело статті: “https://bbcccnn.com.ua/podiyi/zbilshuyut-vdvichi-stalo-vidomo-komu-znachno-pidvyshhat-sumu-okladu-vzhe-v-grudni/”